Triết lý kinh doanh

- Con người là trung tâm của các hoạt động nghiên cứu tạo sản phẩm, vì vậy công ty chỉ sản xuất và cung cấp những sản phẩm chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và thân thiện với môi trường.
- Tôn trọng đạo đức kinh doanh, tuân thủ theo luật định và phát triển bền vững

Chính sách chất lượng:
- Sáng tạo trong các hoạt động nghiên cứu, sản xuất và phục vụ khách hàng.
- Cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng, nhằm duy trì tính hiệu lực và hiệu quả của hệ thống
- Mang lại sự thõa mãn cho khách hàng, tạo lợi nhuận và phân phối hợp lý cho các bên liên quan.

back to top